* ตารางเวลาเดินรถระหว่างจังหวัดสามารถดูได้จากเมนูรายการ ตารางเวลาเดินรถระหว่างจังหวัด


 • หัวข้อ
  รายละเอียด

 • หัวข้อ
  รายละเอียด

 • หัวข้อ
  รายละเอียด

 • หัวข้อ
  รายละเอียด

 • หัวข้อ
  รายละเอียด

 • หัวข้อ
  รายละเอียด

หน่วยงานอื่น ๆ

ข่าวสาร

ราคาน้ำมัน

พระราชบัญญัติจราจรทางบก

การจราจรมีบัญญัติอยู่ใน "พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522" (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2538) ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีหลักการและวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการใช้ถนนหรือทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อสงวนไว้ซึ่งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลที่ต้องเดินทางเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญา ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรจึงเป็นกฎหมายที่สำคัญยิ่งในปัจจุบันและเป็นกฎหมายใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่ทุกคนควรรู้และนำไปปฎิบัติ คำอธิบายนี้จะหยิบยกมาเฉพาะเรื่องที่น่ารู้ และการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์